نگاهی دیگر به سلامت الکترونیک

نظام سلامت یک نظام پیچیده است که عوامل مختلفی روی ارائه درست آن تاثیر می گذارند.

جهت دریافت کامل مقاله از لینک دانلود استفاده نمایید.