اخبار و اطلاعات
23
بهمن
1397
گزارش آمار معاونت درمان به تفکیک بومی و غیر بومی

گزارش آماری معاونت درمان بر اساس اعلام معاونت درمان های دانشگاه های علوم پزشکی طراحی و بر روی سایت و کانال تلگرامی قرار گرفته است . برای بهره برداری از این گزارش با پشتیبان مرکز تماس بگیرید

23
بهمن
1397
گزارش آمار معاونت درمان به تفکیک بومی و غیر بومی

گزارش آماری معاونت درمان بر اساس اعلام معاونت درمان های دانشگاه های علوم پزشکی طراحی و بر روی سایت و کانال تلگرامی قرار گرفته است . برای بهره برداری از این گزارش با پشتیبان مرکز تماس بگیرید

23
بهمن
1397
گزارش آمار معاونت درمان به تفکیک بومی و غیر بومی

گزارش آماری معاونت درمان بر اساس اعلام معاونت درمان های دانشگاه های علوم پزشکی طراحی و بر روی سایت و کانال تلگرامی قرار گرفته است . برای بهره برداری از این گزارش با پشتیبان مرکز تماس بگیرید

23
بهمن
1397
گزارش آمار معاونت درمان به تفکیک بومی و غیر بومی

گزارش آماری معاونت درمان بر اساس اعلام معاونت درمان های دانشگاه های علوم پزشکی طراحی و بر روی سایت و کانال تلگرامی قرار گرفته است . برای بهره برداری از این گزارش با پشتیبان مرکز تماس بگیرید